Bồi dưỡng chuyên đề

Trình độ A

  

1. Trình độ A:

            Thời lượng: Tổng số 40 ca (2giờ/ca)

                    9 bài học x 8 giờ/bài = 72 giờ (thực học) = 36 ca

                    2 bài ôn tập, kiểm tra x 4 giờ/bài = 8 giờ = 4 ca

Theo giáo trình tiếng Nga - Giáo trình chính: Антонова В. Е., Нахабина М. М., Сафронова М. В., Толстых А. АДорога в Россию” 3,  изд. ЗлатоустСанкт-Петебург, 2009 + đĩa CD

Tài liệu học tâp: Giáo trình, Vở tập viết, Sách bài tập, Băng đĩa nghe

TT

Cấp độ ngôn ngữ

Nội dung

Nội dung chi tiết

1

Ngữ âm

-Làm quen với hệ thống chữ cái và âm vị trong tiếng Nga.

- Làm quen với một số  điệu căn bản trong tiếng Nga.

33 chữ cái trong tiếng Nga và cách phát âm chúng.

UK -1 trong câu kể

UK – 2 trong câu hỏi có từ hỏi

UK – 3 trong câu hỏi không có từ hỏi

UK- 4 trong câu hỏi  bát đầu bằng A…?

2

Từ vựng

Từ vựng chủ yếu tập trung vào những từ có tần số sử dụng hàng ngày cao

Nội dung từ vựng phục vụ cho mục đích giao tiếp cụ thể của từng bài thuộc lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày, học tập văn hóa, khoa học thường thức…

Danh từ chỉ các đồ vật quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày , nghề nghiệp, nơi chốn…

Đại từ nhân xưng, sở hữu, chỉ định

Tính từ chr đác điểm, quan hệ…

Số từ chỉ số lượng

Động từ chỉ các hoạt đông trong sinh hoạt học tập, công việc giao tiếp hàng ngày…

3

Ngữ pháp

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng  và tính từ cách 1

Trong các cấu trúc:

Đây là cái gì?

Đây là ai?

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng  và tính từ cách 2

Trong các cấu trúc:

Ai có hay không có cái gì?

Ai từ đâu đến?

Bao nhiêu?

Với một số giói từ cách 2

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng  và tính từ cách 3

Trong các cấu trúc:

Ai bao nhiêu tuổi

Ai thích cái gì

Ai cần phải làm gì

Ai tặng mau cho ai cái gì

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng  và tính từ cách 4

Trong các cấu trúc:

Với một số động từ đòi hỏi  bổ ngữ trục tiếp

Với các động từ chuyển động

Trong câu nói về thời gian xảy ra một sự việc

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng  và tính từ cách 5

Trong các cấu trúc:

Ai làm gì cùng với ai?

Chỉ nghề nghiệp

Và sau một số động từ yêu cầu theo sau là danh từ cách 5

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng  và tính từ cách 6

Trong các cấu trúc:

Chỉ địa điểm

Nơi về ai, về cái gì

Đi bằng phương tiện gì

Chỉ thời với các từ tên gọi của tháng

Kiến thức cơ bản đầu tiên về động từ tiếng Nga

Các thì hiện tại quá khứ và tương lai của động từ

Cách chia động từ nhóm một, nhóm 2

Cách sử dụng động từ đi với danh từ các cách

Những ý nghĩa căn bản của thể động từ.

4

Giao tiếp

Bước đầu hình thành 4 kỹ năng nghe, nói , đọc và  viết  với các Nội dung giao tiếp thuộc lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày, học tập văn hóa, khoa học thường thức…