Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ khuyết tật

Mục tiêu:

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có khả năng hiểu được sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ khuyết tật; có kỹ năng xác định nhu cầu phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ khuyết tật; vận dụng được một số biện pháp, chiến lược để phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ và một số phương thức giao tiếp với trẻ.

Nội dung:

Nội dung chuyên đề gồm: Đặc điểm ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ khuyết tật; kiến thức, kỹ năng về phương pháp phát triển ngôn ngữ; kiến thức, kỹ năng về phương pháp giao tiếp với trẻ khuyết tật.

Yêu cầu đối với người học:

Học viên là giáo viên đang dạy tại các trường tiểu học và trung học có trẻ khuyết tật học hòa nhập.

Học viên cần tham dụ đầy đủ thời gian giảng dạy của chuyên đề.