Bồi dưỡng chuyên đề

Giáo dục hành vi trẻ khuyết tật

Mục tiêu:

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có khả năng hiểu được khái niệm, các phương pháp giáo dục và quản lí hành vi trẻ khuyết tật; áp dụng được các phương pháp quản lí hành vi vào trong thực tiễn giáo dục và dạy học trẻ khuyết tật của nhà trường mình.

Nội dung:

Nội dung chuyên đề bao gồm: 

- Khái niệm quản lí hành vi và đặc điểm hành vi của trẻ khuyết tật; 

- Đánh giá và lập kế hoạch can thiệp những vấn đề về hành vi; 

- Các biện pháp quản lí hành vi (tăng cường và duy trì các hành vi mong muốn, biện pháp giảm thiểu các hành vi không mong muốn); 

- Quản lí những hành vi thách thức cụ thể và quản lí hành vi trong lớp hòa nhập.

Yêu cầu đối với người học:

Học viên là giáo viên đang dạy học tại các trường phổ thông có trẻ khuyết tật học hòa nhập, giáo viên cốt cán về giáo dục hàa nhập của nhà trường.

Học viên cần tham dự đầy đủ thời gian giảng dạy của chuyên đề.