Bồi dưỡng chuyên đề

Điều chỉnh trong giáo dục và dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật

Mục tiêu:

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có khả năng hiểu được khái niệm, các phương pháp điều chỉnh và áp dụng được các phương pháp điều chỉnh vào trong thực tiễn giáo dục và dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật của nhà trường mình.

Nội dung:

Nội dung chuyên đề bao gồm: 

- Khái niệm điều; 

- Các vấn đề điều chỉnh (mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, môi trường, đánh giá kết quả học tập,...); 

- Phương pháp điều chỉnh (đồng loạt, đa trình độ, trùng lặp giáo án, thay thế); 

- Thực hiện điều chỉnh đối với trẻ có các dạng khuyết tật khác nhau.

Yêu cầu đối với người học:

Học viên là giáo viên đang dạy học tại các trường phổ thông có trẻ khuyết tật học hòa nhập, giáo viên cốt cán về giáo dục hóa nhập của nhà trường.

Học viên cần tham dự đầy đủ thời gian giảng dạy của chuyên đề