Bồi dưỡng chuyên đề

Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật

Mục tiêu:

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có khả năng hiểu được thế nào là một bản kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật, làm thế nào để xây dựng và thực hiện một bản kế hoạch giáo dục cá nhân và áp dụng xây dựng và thực hiện bản kế hoạch giáo dục cá nhân trong thực tiễn giáo dục và dạy học của mình.

Nội dung:

Nội dung chuyên đề bao gồm: 

- thế nào là một bản kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật; 

- các thành tố và nhóm hợp tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân; 

- quy trình xây dựng và thực hiện một bản kế hoạch giáo dục cá nhân; 

- xây dựng và thực hiện một bản kế hoạch giáo dục cá nhân đối với trẻ có các dạng khuyết tật khác nhau.

Yêu cầu đối với người học:

Học viên là giáo viên đang dạy học tại các trường phổ thông có trẻ khuyết tật học hòa nhập, giáo viên cốt cán về giáo dục hóa nhập của nhà trường.

Học viên cần tham dự đầy đủ thời gian giảng dạy của chuyên đề.