Bồi dưỡng chuyên đề

Đánh giá phát triển trẻ khuyết tật

Mục tiêu:

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có khả năng hiểu được khái niệm, vai trò, nội dung của đánh giá phát triển trẻ khuyết tật; thực hiện được quy trình đánh giá phát triển và vận dụng kết quả đánh giá phát triển vào quá trình quản lí và dạy học hoà nhập trẻ khuyết tật; biết cách sử dụng một số công cụ đánh giá phát triển phổ biến cho trẻ khuyết tật.

Nội dung:

Nội dung chuyên đề bao gồm: 

- Khái niệm, vai trò, nội dung của đánh giá phát triển trẻ khuyết tật; 

- Quy trình và phương pháp đánh giá phát triển trẻ khuyết tật; 

- Một số công cụ đánh giá phát triển dành cho trẻ khuyết tật các dạng và các cấp học học khác nhau; 

- Vận dụng kết quả đánh giá phát triển vào quá trình quản lí và dạy học hoà nhập trẻ khuyết tật.

Yêu cầu đối với người học:

-Học viên là cán bộ quản lý trong nhà trường phổ thông (tổ trưởng/tổ phó khối lớp/bộ môn, hiệu trưởng/hiệu phó phụ trách chuyên môn, giáo viên cốt cán về giáo dục hòa nhập của nhà trường).

-Học viên cần tham dự đầy đủ thời gian giảng dạy của chuyên đề.