Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về giáo dục hòa nhập

Mục tiêu:

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có khả năng hiểu được khái niệm giáo dục hòa nhập, bản chất, tiến trình thực hiện giáo dục hòa nhập, đồng thời vận dụng được kiến thức đã học để thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật theo cấp học, trường/lớp học của mình.

Nội dung:

Nội dung chuyên đề bao gồm: 

1) Khái niệm và tính tất yếu của giáo dục hòa nhập; 

2) Quy trình và nội dung các bước thực hiện giáo dục hòa nhập; 

3) phương pháp giáo dục hòa nhập; 

4) các lực lượng tham gia giáo dục hòa nhập.

Yêu cầu đối với người học:

Học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, giáo viên cốt cán, nhân viên hỗ trợ trong nhà trường phổ thông.

Học viên cần tham dự đầy đủ thời gian giảng dạy của chuyên đề.