Bồi dưỡng chuyên đề

Tổ chức hoạt động tạo hình theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ mầm non

Điều kiện tiên quyết đối với người học: 

Có kiến thức về Tâm lý học, Giáo dục học mầm non, Nghệ thuật tạo hình, Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em, có hiểu biết và kinh nghiệm giáo dục trẻ mầm non.

Mục tiêu của chuyên đề:

- Năng lực: Giúp học viên nâng cao năng lực sư phạm, hình thành tính tích cực, sáng tạo trong quá trình thiết kế nội dung, tìm kiếm các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động tạo hình hướng tới đổi mới giáo dục.

- Kiến thức: Giúp học viên bổ sung những hiểu biết về xu hướng phát triển của giáo dục và định hướng đổi mới giáo dục mầm non nhằm phát huy tính tích cực của trẻ. Giúp học viên nắm được những định hướng lý thuyết về yêu cầu tổ chức hoạt động mang tính tích hợp và đánh giá tính tích cực và sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình.

- Kỹ năng: Giúp sinh viên làm quen với việc phân tích chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ, rèn luyện khả năng thiết kế chương trình hoạt động lồng ghép, tìm kiếm và phối hợp các phương pháp dạy học mang tính tích hợp, các biện pháp xây dựng môi trường giáo dục cho hoạt động tạo hình nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ.

Nội dung chi tiết chuyên đề:

             Phần 1: Một số vấn đề chung về hoạt động tạo hình của trẻ trong xu hướng đổi mới giáo dục.

1/ Định hướng đổi mới giáo dục trong việc tổ chức hoạt động tạo hình.

- Định hướng đổi mới giáo dục mầm non nói  chung

- Định hướng đổi mới công tác tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.

     2/ Tìm hiểu về sự phát triển của nội dung, cách thức tổ chức hoạt động tạo hình và giáo dục trẻ em thông qua hoạt động tạo hình.

             Phần 2: Đặc trưng về tính tích cực và sáng tạo của trẻ em trong hoạt động tạo hình

1/ Những nét đặc trưng cơ bản về Tính tích cực và Tính sáng tạo của trẻ em trong hoạt động tạo hình

2/ Mối quan hệ giữa tính tích cực và sáng tạo trong việc phát triển khả năng hoạt động tạo hình và giáo dục toàn diện cho trẻ.

            Phần 3: Tổ chức, đánh giá hoạt động tạo hình theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ em.

1/ Tìm hiểu mối quan hệ tích hợp giữa hoạt động tạo hình với các hoạt động giáo dục khác trong xu hướng đổi mới giáo dục.

2/ Xác định phương hướng và yêu cầu về việc tổ chức, đánh giá hoạt động tạo hình theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ em.

3/ Thực hành xây dựng môi trường và tổ chức hoạt động tạo hình theo hướng đổi mới, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ em.

4/ Đánh giá tính tích cực và sáng tạo của trẻ em trong hoạt động tạo hình.

Nhiệm vụ của học viên:

- Dự đầy đủ, tích cực các giờ giảng theo quy chế.

- Thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân và bài tập theo nhóm.

- Tham gia tích cực, đầy đủ có hiệu quả các chương trình thực hành sư phạm theo quy định.