Bồi dưỡng chuyên đề

Phương pháp hình thành kỹ năng vận động cho trẻ mầm non

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 1: Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non.

Mục tiêu:

+Giúp cho người học nắm vững cơ sở lí luận về phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non.

 +Trang bị cho người học năng lực vận dụng hệ thống phương pháp hình thành kĩ năng vận động vào quá trình rèn luyện kĩ năng vận động thô và tinh  cho trẻ thông qua các hoạt động hằng ngày ở trường mầm non, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ.

Thời lượng: 45 tiết

 Các nội dung cơ bản:

     Chuyên đề này cung cấp cho người học cơ sở lí luận về phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non. Từ lịch sử nghiên cứu về phương pháp, trang bị cho người học các cơ sở khoa học và quy trình thực hiện hệ thống phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non.

Chương 1: Cơ sở lí luận của phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Lịch sử nghiên cứu phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Một số khái niệm cơ bản

Cơ sở triết học của phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Cơ sở sinh lí học của phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Cơ sở tâm lí học của phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Cơ sở giáo dục học của phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Chương 2: Hệ thống phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Những quan điểm định hướng cho việc xây dựng hệ thống phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Những yêu cầu xây dựng hệ thống phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Hệ thống phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động tinh cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi dân gian

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động tinh cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động tạo hình

Chương 3: Quá trình hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Mục đích

Nội dung

Phương pháp

Hình thức

Phương tiện

Đánh giá

Yêu cầu đối với người học:

+ Dự lớp theo quy chế.

+ Tham gia thảo luận, thuyết trình, thực hành.

+ Làm bài tập, viết thu hoạch, làm bài thi kết thúc chuyên đề.