Bồi dưỡng chuyên đề

Giáo dục tố chất thể lực cho trẻ mầm non

Mục tiêu:

+Giúp cho người học nắm vững cơ sở lí luận và phương pháp giáo dục tố chất thể lực cho trẻ mầm non.

+ Trang bị cho người học kế hoạch giáo dục tố chất thể lực và quy trình đánh giá mức độ giáo dục tố chất thể lực của trẻ mầm non.

+Trang bị cho người học năng lực vận dụng hệ thống phương pháp giáo dục tố chất thể lực cho trẻ thông qua các hoạt động hằng ngày ở trường mầm non, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho trẻ.

Các nội dung cơ bản:

Chương 1: Cơ sở lí luận của giáo dục tố chất thể lực cho trẻ mầm non

Một số khái niệm cơ bản về giáo dục tố chất thể lực cho trẻ mầm non

Thể chất và thể lực

Giáo dục tố chất thể lực

Cơ sở khoa học của giáo dục tố chất thể lực

Cơ sở sinh lí học của giáo dục tố chất thể lực

Cơ  sở tâm lí học của giáo dục tố chất thể lực

Những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục tố chất thể lực cho trẻ mầm non

Chương 2: Phương tiện và phương pháp giáo dục tố chất thể lực cho trẻ mầm non

2.1. Phương tiện giáo dục tố chất thể lực

2.1.1. Phương tiện 1- bài tập thể lực

2.1.2. Phương tiện 2- các yếu tố lành mạnh của thiên nhiên và vệ sinh môi trường

2.2. Nguyên tắc giáo dục tố chất thể lực

2.3. Đặc điểm chung về giáo dục tố chất thể lực

2.4. Phương pháp giáo dục tố chất thể lực

Chương 3:  Giáo dục tố chất thể lực cho trẻ ở trường mầm non

3.1. Kế hoạch giáo dục tố chất thể lực cho trẻ ở trường mầm non

3.2. Đánh giá việc giáo dục tố chất thể cho trẻ ở trường mầm non

Yêu cầu đối với người học:

+ Dự lớp theo quy chế.

+ Tham gia thảo luận, thuyết trình, thực hành.

+ Làm bài tập, viết thu hoạch, làm bài thi kết thúc chuyên đề.