Bồi dưỡng chuyên đề

Phát triển tích cực vận động cho trẻ mầm non

Mục tiêu:

+ Cung cấp cơ sở lí luận và quy trình phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non.

+ Trang bị cho người học quy trình đánh giá tính tích cực vận động của trẻ mầm non, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển vận động cho trẻ.

Các nội dung cơ bản:

    Giáo dục thể chất là một trong năm mặt phát triển toàn diện cho trẻ mầm  non. Trong quá trình giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, việc phát triển tính tích cực vận động cho trẻ là một vấn đề quan trọng, nhằm giúp trẻ phát triển vận động thô và tinh-đó là tiền đề vật chất tạo điều kiện phát triển ở trẻ các mặt khác của giáo dục toàn diện.

Chương1: Đặc điểm phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non

Một số vấn đề cơ bản

Sự điều khiển thần kinh đối với hoạt động vận động

Đặc điểm phát triển vận động của trẻ mầm non

Đặc điểm sinh lí-vận động của trẻ mầm non

Đặc điểm tâm lí-vận động của trẻ mầm non

Vận động cơ thể với sự phát triển tâm lí của trẻ mầm non

Chương 2: Quá trình phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non

Một số lí thuyết về quá trình dạy học phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non

Bản chất của quá trình dạy học theo hướng phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non

Quá trình dạy học phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non

Chương 3: Đánh giá chất lượng của việc phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non

Một số vấn đề cơ bản

Mục đích đánh giá

Ý nghĩa của đánh giá

Chức năng của đánh giá

Một số yêu cầu sư phạm của việc đánh giá

Phương pháp đánh giá

Quy trình đánh giá

Yêu cầu đối với người học:

+ Dự lớp theo quy chế.

+ Tham gia thảo luận, thuyết trình, thực hành.

+ Làm bài tập, viết thu hoạch, làm bài thi kết thúc chuyên đề.