Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng kỹ năng thiết kế làm đồ chơi - đồ dùng dạy học theo hướng giáo dục tích hợp

Điều kiện tiên quyết đối với người học: 

Có kiến thức về Tâm lý học, Giáo dục học mầm non, Nghệ thuật tạo hình, có hiểu biết và kinh nghiệm giáo dục trẻ ở trường mầm non.

Mục tiêu của chuyên đề:

- Năng lực: Giúp học viên nâng cao tính tích cực, tìm kiếm, sáng tạo trong việc tổ chức môi trường giáo dục, phát triển hệ thống phương tiện dạy học. Bồi dưỡng tình cảm thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ, khả năng ứng dụng sáng tạo nghệ thuật vào quá trình giáo dục.

- Kiến thức: Bổ sung cho học viên kiến thức về quá trình phát triển của đồ chơi - đồ dùng dạy học trong lịch sử phát triển văn hoá - xã hội; về những yêu cầu lựa chọn, sử dụng, thiết kế đồ chơi phục vụ giáo dục trẻ em và tổ chức môi trường giáo dục – chăm sóc trẻ em.

 - Kỹ năng: Bồi dưỡng học viên khả năng vận dụng những kiến thức về Nghệ thuật tạo hình, Tâm lý học, Giáo dục học, các phương pháp giáo dục trẻ mầm non vào việc lựa chọn, thiết kế, chế tạo và sử dụng đồ chơi - đồ dùng dạy học, tích cực và sáng tạo trong việc tìm kiếm các vật liệu đa dạng, chế tạo đồ chơi - đồ dùng dạy học đơn giản mang tính nghệ thuật, phù hợp với nội dung giáo dục, tạo môi trường giáo dục, phát huy tính tích cực cho trẻ em.

Nội dung chi tiết chuyên đề:

      Phần 1: Vị trí của đồ chơi - đồ dùng dạy học trong giáo dục trẻ em

1/ Ý nghĩa của đồ chơi - đồ dùng dạy học đối với việc giáo dục, phát triển toàn diện cho trẻ em

2/ Sơ lược về sự phát triển của đồ chơi - đồ dùng dạy học cho trẻ em

      Phần 2: Những yêu cầu cơ bản về chuẩn bị đồ chơi - đồ dùng dạy học trong giáo dục trẻ em

1/ Một số quan điểm định hướng cho việc chuẩn bị đồ chơi - đồ dùng dạy học trong giáo dục trẻ em

2/ Đồ chơi - đồ dùng dạy học và các dạng thức hoạt động của trẻ em

3/ Thể loại và đặc điểm đồ chơi - đồ dùng dạy học dành cho trẻ em

4/ Các yêu cầu về chuẩn bị đồ chơi - đồ dùng dạy học dành cho giáo dục trẻ mầm non

      Phần 3: Thiết kế và làm đồ chơi - đồ dùng dạy học trong giáo dục trẻ em

1/ Một số yêu cầu nghệ thuật trong thiết kế đồ chơi - đồ dùng dạy học cho trẻ em

2/ Quy trình nghiên cứu và thiết kế

3/ Các phương pháp, kỹ thuật cơ bản trong thiết kế và làm đồ chơi - đồ dùng dạy học.  Thực hành nghiên cứu, thiết kế đồ chơi - đồ dùng dạy học trên cơ sở đặc trưng văn hóa nghệ thuật vùng miền.

4/ Tổ chức hoạt động hướng dẫn trẻ mầm non tham gia làm đồ chơi đơn giản

5/ Thiết kế hoạt động ứng dụng sản phẩm nhằm tổ chức môi trường, không gian cho các hoạt động cho chương trình giáo dục tích hợp. Rèn luyện khả năng nghiên cứu, sáng tạo đồ dùng dạy học vận dụng phù hợp với yêu cầu giáo dục trong xu hướng đổi mới.

Nhiệm vụ của học viên:

- Dự đầy đủ, tích cực các giờ giảng theo quy chế.

- Thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân và bài tập theo nhóm.

- Tham gia tích cực, đầy đủ có hiệu quả các chương trình thực hành sư phạm theo quy định.