Bồi dưỡng chuyên đề

Trang trí môi trường hoạt động ở trường mầm non

Mục tiêu

     - Mục tiêu kiến thức: Kết thúc chuyên đề giáo viên nắm được kiến thức cơ bản và chuyên sâu hơn về lĩnh vực trang trí tạo hình ở trường mầm non.

     - Mục tiêu kỹ năng: Giáo viên làm khá tốt việc trang trí môi trường hoạt động ở trường mầm non.

Các nội dung cơ bản

Chương 1. CƠ SỞ TRANG TRÍ KHÔNG GIAN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

     1. Một số khái niệm

     2. Đặc điểm trang trí các góc hoạt động ở trường mầm non

     3. Vai trò của việc trang trí góc hoạt động với việc giáo dục toàn diện cho trẻ

Chương 2. NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN TRANG TRÍ KHÔNG GIAN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

     1. Các yếu tố về ngôn ngữ tạo hình

     2. Chất liệu trang trí tạo hình

     3. Tính thống nhất về bố cục trang trí tạo hình

Chương 3. ỨNG DỤNG VÀO TRANG TRÍ MÔI TRƯỜNG CÁC GÓC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

     1. Hình thức trang trí môi trường ở các góc hoạt động

     2. Phương pháp tiến hành các góc hoạt động

     3. Các bài thực hành cụ thể

Yêu cầu đối với người học

     - Có kiến thức về mỹ thuật cơ bản

     - Có kiến thức về phương pháp tổ chức HĐTH

     - Có  sự đam mê yêu qúy trẻ