Bồi dưỡng chuyên đề

Giáo dục truyền thống văn hóa thông qua tổ chức lễ hội ở trường mầm non

1. Mục tiêu

Kiến thức: Chuyên đề nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phong tục lễ Tết, lễ hội của người Việt, cung cấp những hiểu biết về văn hóa lễ hội của dân tộc. Bên cạnh đó, tích hợp với tri thức về giáo dục mầm non, hướng dẫn sinh viên cách tổ chức lễ hội ở trường mầm non nhằm giúp các em mang đến cho trẻ những hoạt động lễ hội đậm đà bản sắc truyền thống văn hóa Việt Nam.

Kỹ năng: Biết cách tổ chức các hoạt động cho trẻ trong những ngày lễ Tết, lễ hội.

2. Thời gian: 30 tiết

3. Các nội dung cơ bản:

PHẦN I: GIỚI THIỆU MỘT SỐ LỄ TẾT, LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

I. Lễ Tết, lễ hội là gì                                                                              

Khái niệm lễ Tết, lễ hội

II. Đặc trưng lễ Tết, lễ hội người Việt 

III. Phân loại lễ Tết, lễ hội

Lễ Tết, lễ hội dân gian

Lễ Tết, lễ hội hiện đại

V. Một số lễ Tết, lễ hội dân gian Việt Nam                                                                                 

PHẦN II: TỔ CHỨC LỄ TẾT, LỄ HỘI CHO TRẺ MẦM NON

I. Các bước tổ chức lễ Tết, lễ hội cho trẻ mầm non

1. Xác định chủ đề (GV) – chuẩn bị kiến thức về ngày lễ Tết, lễ hội

2. Tìm hiểu trẻ qua chủ đề ngày lễ Tết, lễ hội

3. Viết kịch bản chương trình (GV và một nhóm trẻ)

4. Một số điểm cần lưu ý khi tổ chức lễ hội

II. Thực hành tổ chức một số lễ Tết, lễ hội truyền thống Việt Nam

4. Yêu cầu đối với người học

- Có kiến thức về Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Có kiến thức về Văn học dân gian

- Học tập, nghiên cứu, thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên

- Sưu tầm tư liệu, tài liệu nghiên cứu về lễ Tết, lễ hội Việt Nam

- Tích cực, chủ động trong các hoạt động trên lớp, đặc biệt là hoạt động nhóm