Bồi dưỡng chuyên đề

Hướng dẫn phát triển ngôn ngữ theo hướng tích hợp ở trường mầm non

Tên chuyên đề bồi dưỡng: Hướng dẫn phát triển ngôn ngữ theo hướng tích hợp ở trường Mầm non

Thời lượng: 45 tiết

Phân bổ thời gian:

- Lên lớp

45 tiết

+ Lý thuyết

15 tiết

+ Bài tập

10 tiết

+ Thảo luận

10 tiết

+Thực hành, thí nghiệm

5 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu

60 tiết

Mục tiêu: Bồi dưỡng chuyên đề này, giáo viên cần đạt được các mục tiêu sau:

Kiến thức: Giáo viên hiểu được tích hợp là quy luật dạy học tất yếu đối với phát triển ngôn ngữ nói chung  và phát triển ngôn ngữ ở trường mầm non nói riêng. Tích hợp cho phép giáo dục đạt tới hiệu quả cao do phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ mầm non. Dạy học tích hợp được thể hiện trong các hoạt động giáo dục, đặc biệt là phát triển ngôn ngữ ở các phương diện sau: thứ nhất: Việc phát triển ngôn ngữ được tích hợp vào toàn bộ các hoạt động giáo dục và dạy học ở trường mầm non; thứ hai: các nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ được tích hợp trong nhau; thứ ba: các phương pháp phát triển ngôn ngữ được thực hiện tích hợp với nhau nhằm đạt tới mục tiêu phát triển ngôn ngữ toàn diện ở trẻ mầm non.

Kỹ năng: Học viên có kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên đề nhằm phát triển ngôn ngữ theo hướng tích hợp.

Thái độ: Hình thành ở giáo viên tính tích cực phối hợp, lồng ghép các hoạt động giáo dục mầm non nhằm phát triển nhân cách, năng lực trẻ mầm non nói chung, trên cơ sở đó tích hợp phát triển ngôn ngữ.

Mô tả vắn tắt nội dung chuyên đề:  Chuyên đề đề cập tới các nội dung: Lý luận về tích hợp, tích hợp trong phát triển ngôn ngữ, hướng dẫn tổ các hình thức, biện pháp phát triển ngôn ngữ theo hướng tích hợp ở trường mầm non.

Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế bồi dưỡng chuyên môn định kì.

- Viết tiểu luận, hoàn thành các vấn đề được giao

- Thảo luận