Bồi dưỡng chuyên đề

Tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với Toán ở trường mầm non

* Mục tiêu:

Củng cố và nâng cao kiến thức cho giáo viên mầm non về phương pháp tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non theo hướng đổi mới.

Rèn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non theo hướng đổi mới.

Củng cố và rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch và đánh giá việc tổ chức, hướng dẫn các hoạt động cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non theo hướng đổi mới.

 * Nội dung

 Các quan điểm tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với toán

 Các nguyên tắc tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với toán.

 Nội dung chương trình và lập kế hoạch các hoạt động cho trẻ  cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non.

 Phương pháp tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non và đánh giá.