Bồi dưỡng chuyên đề

Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non

Mục tiêu:

            - Bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho giáo viên mầm non về trò chơi học tập và vai trò của trò chơi học tập đối với việc hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non.

            - Bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho giáo viên mầm non về việc thiết kế các trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non.

            - Bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho giáo viên mầm non về việc sử dụng các trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non.

Nội dung

            - Trò chơi học tập và vai trò của các trò chơi học tập đối với việc hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non.

            - Cách thức thiết kế hệ thống các trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non.

            - Cách thức sử dụng hệ thống các trò chơi học tập vào việc tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non.