Bồi dưỡng chuyên đề

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ

Mục tiêu

-  Mục tiêu kiến thức: Sau khi kết thúc chuyên đề, giáo viên nắm được các kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ

-  Mục tiêu kĩ năng: Sử dụng được các phần mềm trong theo dõi và đánh giá phát triển thể chất của trẻ

Thời lượng: 30 tiết

Các nội dung cơ bản

Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA TRẺ

1. Đặc điểm phát triển thể chất của trẻ

2. Tính quy luật trong tăng trưởng cân nặng và chiều cao của trẻ

3. Các chỉ số khác dùng trong đánh giá phát triển thể chất ở trẻ

Chương 2. NHỮNG YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA TRẺ

            1. Yếu tố môi trường

            2. Yếu tố di truyền

Chương 3. Sử dụng các phần mềm trong đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ

            1. Phần mềm nhân trắc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

            2. Phần mềm EPI.INFO của Tổ chức Y tế thế giới

            3. Sử dụng kết hợp giữa phần mềm nhân trắc của WHO với phần mềm SPSS trong tìm hiểu các yếu tố liên quan đến sự phát triển thể chất của trẻ

Yêu cầu đối với người học

- Có kiến thức về Sinh lý học trẻ em .

- Có kiến thức về Giáo dục học mầm non.

- Có kinh nghiệm về chăm sóc- giáo dục trẻ em.