Bồi dưỡng chuyên đề

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non

1.Mục tiêu của chuyên đề

            Trang bị cho GV nhận thức khả năng ứng dụng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non;

            Có kĩ năng sử dụng những phần mềm tiện ích với giáo dục mầm non;

            Phương pháp dạy học khi có sử dụng công nghệ thông tin.

2.  Mô tả tóm tắt nội dung

Nội dung cơ bản của chuyên đề tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Phát triển năng lực thực hành một số phần mềm cơ bản cần thiết cho sinh viên (Phần mềm Kidsmart, Gimp, Powerpoint).

- Phát triển năng lực vận dụng tin học trong quản lý và dạy ở trường mầm non (những quan điểm cơ bản về ứng dụng tin học, hình thức, xu hướng,..), phát triển năng lực thực hành một số phần mềm tiện ích được cập nhật thường xuyên, tiên tiến trong quản lý, soạn giáo án, thiết kế hoạt động giáo dục ở trường mầm non.

3.  Tài liệu học tập:

   [1] Phần mềm học tập Kidsmart

   [2] Phần mềm tạo Powerpoint

   [3] Phần mềm đồ họa, tạo ảnh động như Gimp

   [4] Kỷ yếu hội thảo  “ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu, quản lý, dạy và học của tuổi trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc”, ĐHSP Hà Nội 04/2005.

   [5] Richarson (2003). Dạy học cho tương lai của Intel, Oxford University press.

   Trong đó [4], [5] có trong thư viện trường ĐHSP Hà Nội.

Phần 1: Ứng dụng CNTT trong GDMN

Bài 1. Mở đầu: Lịch sử ứng dụng CNTT trong GDMN    

I. Lịch sử ứng dụng CNTT trong GDMN trên thế giới

II. Lịch sử ứng dụng CNTT trong GDMN ở Việt Nam

Bài 2. Những quan điểm cơ bản của việc ứng dụng CNTT trong GDMN   

I. Việc ứng dụng CNTT ở trường mầm non gắn liền với những quan điểm cơ bản trong GDMN

II. Những xu hướng ứng dụng CNTT trong GDMN

III. Sử dụng CNTT như công cụ dạy học trong GDMN

Bài 3.  Thực trạng và những đánh giá việc ứng dụng CNTT trong GDMN  ở Việt Nam       

I. Thực trạng việc ứng dụng CNTT trong GDMN ở Việt Nam

II. Đánh giá việc ứng dụng CNTT trong GDMN

Phần 2: Những phần mềm ứng dụng trong GDMN

Bài 1.    Những phần mềm tiện ích trong giáo dục trẻ  mầm non

I. Phần mềm Microsoft Powerpoint

1. Phần mềm Microsoft Powerpoint 

1.1 Giới thiệu phần mềm

1.2 Sử dụng phần mềm trong việc thiết kế bài giảng

2. Thực hành soạn giáo án bằng phần mềm Powerpoint

II. Phần mềm Kidsmart

1. Phần mềm Kidsmart

1. 1. Giới thiệu phần mềm

1. 2.  Ngôi nhà khoa học của Samy

1. 3. Ngôi nhà không gian + thời gian của Trudy

1. 4. Ngôi nhà toán học của Mili

1. 5. Thế giới sôi động 1,2,3.

1. 6. Phương pháp tổ chức dạy học cho trẻ mầm non bằng phần mềm Kidsmart

2. Thực hành sử dụng phần mềm Kidsmart

III. Phần mềm Gimp

1. Phần mềm Gimp

1.1 Giới thiệu phần mềm

1.2 Tính năng: tạo ảnh động, hoạt hình animation, thiết kế giáo án

2. Thực hành sử dụng phần mềm Gimp