Bồi dưỡng chuyên đề

Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non

1. Mục tiêu:

- Bồi dưỡng giáo viên mầm non kiến thức về việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non trên quan điểm tích cực hoá hoạt động  của trẻ.

-Rèn luyện giáo viên mầm non kĩ năng quan sát trẻ, kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng xây dựng môi trường và hướng dẫn trẻ hoạt động tích cực trong môi trường và đánh giá hiệu quả

- Tạo diễn đàn cho giáo viên mầm non chia sẻ kinh nghiệm, cảm xúc có liên quan đến việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ và việc khắc phục những áp lực tâm lí trong quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ

2. Thời gian: 45 tiết. Trong đó có 15 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành

3.Tài liệu:

- Hoàng Thị Phương (2013), Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh, Nxb ĐHSP HN.

- Hoàng Thị Phương (2010), Tổ chức môi trường hoạt động nhằm kích thích hứng thú nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi, Báo cáo tổng kết đề tài NCKH CấpTrường, Mã số:SPHN – 08- 234, Hà Nội.

- Janice J. Beaty (1996), Preschool Appropriate Practices, Harcourt Brace College Publishers, U.S.A.

4. Nội dung chuyên đề

A phần lý thuyết: 15 tiết

Bài 1: Mở đầu (3 tiết)

1.Khái niệm: “Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non”

2.Bản chất của việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non

3.Ý nghĩa của việc tổ chức môi trường hoạt động đối với sự phát triển trẻ MN

Bài 2:Những vấn đề lí luận chung về việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN (3 tiết)

1.Quan điểm chỉ đạo việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN

2.Các nguyên tắc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN

3.Các yêu cầu đối với việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN

Bài 3: Nhiệm vụ của giáo viên trong môi trường hoạt động của trẻ MN (5 tiết)

1.Xác định mức độ phát triển của trẻ MN

2.Đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ MN

3.Cung cấp mẫu hành vi cho trẻ MN

Bài 4: Cách thức tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN (2 tiết)

1.Xác định mục đích tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN

2. Dự kiến nội dung hoạt động của trẻ MN

3 Thiết kế môi trường vật chất cho trẻ MN

4. Thực hiện vai trò người giúp đỡ trẻ MN

Bài 5: Lập kế hoạch và đánh giá  hiệu quả môi trường hoạt động của trẻ MN (2 tiết)

1.Lập kế hoạch tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN

2.Đánh giá hiệu quả môi trường hoạt động của trẻ MN

B/ Phần thực hành (theo nhóm): 30 tiêt

Bài 1: Lập kế hoạch tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ theo các chủ đề giáo dục (15 tiết)

- Lập kế hoạch tổ chức môi trường hoạt động trong lớp cho trẻ các lứa tuổi (5 tiết)

- Lập kế hoạch tổ chức môi trường hoạt động ngoài trời cho trẻ các lứa tuổi(5 tiết)

-Thuyết trình về kế hoạch tổ chức môi trường hoạt động trên lớp (5 tiết)

Bài 2: Thiết kế môi trường vật chất cho trẻ hoạt động ở các lứa tuổi trong trường MN (15)

- Thiết kế môi trường vật chất cho trẻ 2-3 tuổi (3 tiết)

- Thiết kế môi trường vật chất cho trẻ 3-4 tuổi (3 tiết)

- Thiết kế môi trường vật chất cho trẻ 4-5 tuổi (3 tiết)

- Thiết kế môi trường vật chất cho trẻ 5-6 tuổi (3 tiết)

- Trình bày sơ đồ thiết kế trước lớp: (3 tiết)