Bồi dưỡng chuyên đề

Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

1. Mục tiêu:

- Bồi dưỡng giáo viên mầm non kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường  cho trẻ mầm non theo phương châm sống hài hòa với thiên nhiên.

-Rèn luyện cho giáo viên mầm non kĩ năng xác định vấn đề môi trường cấp thiết ở đia phương nơi họ sống và làm việc; kĩ năng lựa chọn nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non trong chủ đề giáo dục, các hoạt động giáo dục trẻ; kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở trường MN; kĩ năng đánh giá hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ.

-Hình thành cho giáo viên mầm non thái độ tích cực, sống có trách nhiệm đối với bản thân và đối với môi trường xung quanh.

2. Thời gian: 45 tiết. Trong đó có 15 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành

3.Tài liệu:

- Hoàng Thị Phương (2013), Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh, Nxb ĐHSP HN.

- Hoàng Thị Phương (2011), Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non, Nxb ĐHSP, Hà Nội.

4. Nội dung chuyên đề

A phần lý thuyết: 15 tiết

Bài 1: Một số vấn đề chung về giáo dục bảo vệ môi trường (5 tiết)

Tầm quan trọng của việc giáo dục bảo vệ môi trường hiện nay

Khái niệm “Giáo dục bảo vệ môi trường”

Phát triển bền vững và giáo dục bảo vệ môi trường

Các khái niệm cơ bản trong giáo dục môi trường

Các hoạt động giáo dục môi trường

Module giáo dục môi trường

Sơ lược về tình hình giáo dục bảo vệ môi trường hiện nay

Bài 2: Cơ sở khoa học của giáo dục môi trường cho trẻ mầm non(5 tiết)

Khái niệm “Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non”

Ý nghĩa của giáo dục bảo vệ môi trường đối với sự phát triển trẻ mầm non

Bản chất của việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

Đặc điểm lĩnh hội tri thức về môi trường của trẻ mầm non

Quan điểm cơ bản trong giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non hiện nay

Bài 3: Qúa trình giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non(5 tiết)

Mục đích giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

Nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

Phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

Hình thức giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

Điều kiện giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

B/ Phần thực hành (theo nhóm): 30 tiêt

Bài 1: Xác định các vấn đề môi trường cấp thiết ở địa phương nơi đang sống và làm việc (Nêu rõ các vấn đề môi trường cấp thiết, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp) (5 tiết)

Bài 2: Xác định nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong chủ đề giáo dục MN (5 tiết)

Bài 3: Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ở trường MN (5 tiết)

Bài 4: Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ở trường MN (10 tiết)

Bài 5: Thực hành kĩ năng đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ở trường MN (5 tiết)