Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng tìm hiểu, thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục cho trẻ mầm non

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường mầm non, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên mầm non

3. Mục tiêu chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề, học viên có khả năng:

a) Về kiến thức:

- Hiểu và trình bày được các vấn đề: thông tin, thông tin trong giáo dục, môi trường giáo dục nói chung và môi trường giáo dục cho trẻ mầm non nói riêng;

- Nắm được các phương pháp, quy trình, yêu cầu đối với việc tìm hiểu, thu thập và xử lý thông tin về môi trường giáo dục cho trẻ mầm non;

          b) Về kỹ năng:

- Hình thành được kỹ năng tìm hiểu, thu thập thông tin; kỹ năng xử lý thông tin về môi trường giáo dục cho trẻ mầm non;

- Vận dụng được những kỹ năng này trong thực tế tìm hiểu, thu thập và xử lý thông tin về môi trường giáo dục ở bậc mầm non.

c) Về thái độ: Nhận thức được vị trí, vai trò của việc tìm hiểu, thu thập và xử lý thông tin về môi trường giáo dục cho trẻ mầm non, từ đó tích cực tham gia học tập và rèn luyện kỹ năng.

4. Mô tả chuyên đề

Chuyên đề cung cấp những kiến thức cơ bản về thông tin; thông tin trong giáo dục; môi trường giáo dục cho trẻ mầm non; kỹ năng tìm hiểu, thu thập và xử lý thông tin về môi trường giáo dục cho trẻ mầm non, các kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin và rèn luyện kỹ năng đó trong những tình huống mang tính thực tiễn.

5. Nội dung của chuyên đề

           5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Khái quát về thông tin, thu thập và xử lý thông tin

4

4

0

Chương 2: Một số vấn đề về môi trường giáo dục cho trẻ mầm non

14

7

7

Chương 3: Kỹ năng tìm hiểu, thu thập thông tin trong môi trường giáo dục cho trẻ mầm non

13

4

9

Chương 4: Kỹ năng xử lý thông tin về môi trường giáo dục trẻ mầm non

14

0

14

Tổng

45

15

30

         

5.2. Nội dung chi tiết chuyên đề      

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

6.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

6.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

  - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

   - Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận: Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

- Tỷ trọng: 60%

8. Học liệu

1 - Trần Thị Tuyết Oanh - chủ biên (2006). Giáo dục học. Tập 1 và Tập 2. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

2 - Phan Thị Hồng Vinh - chủ biên (2010). Giáo dục học (Biên soạn theo module). Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

3 - Nguyễn Ánh Tuyết - chủ biên (1997). Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.