Bồi dưỡng chuyên đề

Giáo dục tích hợp ở bậc mầm non

1. Mục tiêu của chuyên đề: Hình thành cho người học một số phẩm chất, năng lực sau:

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, mến trẻ;  tích cực học tập và phấn đấu  để trở thành người giáo viên mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục mầm non hiện nay ở nước ta.

- Có năng lực lĩnh hội và cập nhật kiến thức cơ bản, hiện đại của khoa học giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non và vận dụng vào thực tiễn đổi mới giáo dục trẻ theo hướng tích hợp chủ đề ở trường mầm non hiện nay.

- Có năng lực tổ chức tích hợp các hoạt động giáo dục trẻ theo chủ đề, phát huy tính tích cực và tính sáng tạo của trẻ trong các hoạt động của chúng ở trường  mầm non.

- Có năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh  trong thực tiễn giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ mầm non.

2. Mô tả vắn tắt nội dung chuyên đề:

Chuyên đề gồm các nội dung sau:

- Một số vấn đề chung của giáo dục tích hợp;

- Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non;

- Tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non.

3. Yêu cầu đối với người học

- Dự lớp : Theo quy chế bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non theo yêu cầu của địa phương.

- Làm bài tập được giao.

- Thảo luận.

- Viết thu hoạch.

4. Tài liệu học tập

Nguyễn Thị Hòa (2015), Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội (tái bản lần thứ 11).

5. Nội dung cơ bản của chuyên đề :

Phần 1: Những vấn đề chung của giáo dục tích hợp

I.        Sự cần thiết phải tiếp cận với giáo dục tích hợp

II.     Khái niệm về giáo dục tích hợp

III.   Cơ sở tiếp cận giáo dục tích hợp

Phần 2: Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non

I.Ý nghĩa và mục tiêu của việc tích hợp ở bậc  học mầm non

II. Quan điểm tích hợp ở bậc  học mầm non

III. Cơ sở khoa học của Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non

IV. Chương trình giáo dục mầm non theo hướng tích hợp

Phần 3: Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non

I.        Sự cần thiết của tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non

II.     Khái niệm về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ mầm non

III.   Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non

1.  Yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ

2.  Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ

3.  Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ

4.  Tiến trình tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ

IV.  Vai trò của giáo viên trong tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ mầm non

V.    Ví dụ về tổ chức các hoạt động giáo dục cụ thể ( Hoạt động chơi, hoạt động học tích hợp theo chủ đề cho trẻ mầm non,….).