kế hoạch học, thi, điểm thi tin học

Câc văn bản công nhận bài thi tin học văn phòng quốc tế phù hợp yêu cầu của chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

 

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn

tin học - ngoại ngữ