kế hoạch học, thi, điểm thi tin học

Kết quả thi lớp ứng dụng CNTT K40A tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết tại đây

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn

tin học - ngoại ngữ