kế hoạch học, thi, điểm thi tin học

Các văn bản quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn

tin học - ngoại ngữ