kế hoạch học, thi, điểm thi tin học

Kế hoạch bồi dưỡng lớp chứng chỉ ứng dụng CNTT tại CĐ Sư phạm Hà Tây

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn

tin học - ngoại ngữ