kế hoạch học, thi, điểm thi tin học

Quyết định duyệt danh sách học viên đủ điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng và dự thi cấp chứng chỉ Tin học IC3 tại trường CĐSP Hà Nam


Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn

tin học - ngoại ngữ