kế hoạch học, thi, điểm thi ngoại ngữ

Công văn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Số: 6089/BGDĐT-GDTX                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc “quy đổi chứng chngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thc hành ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 (QĐ s 66) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vit Nam ban hành theo Thông tư số01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (khung 6 bậc) đều được xây dựng tương thích với Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng thẩm định để xét giá trị tương đương của chứng chỉ Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ.TCBT ngày 30/01/1993 (QĐ số 177) vớikhung CEFR.

Theo khuyến nghị của Hội đồng thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất như sau:

(1) Trình độ A theo QĐ số 177 và trình độ A1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc.

(2) Trình độ B theo QĐ số 177 và trình độ A2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc,

(3) Trình độ theo QĐ số 177 và trình độ B1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.

(4) Trình độ B2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc.

(5) Trình độ C1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.

(6) Trình độ C2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Quý Bộ Nội vụ để  tham khảo, xem xét quyết đnh.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- Như trên;   THỨ TRƯỞNG
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục KTKĐCLGD, Vụ PC (để biết);
- Lưu; VT, Vụ GDTX.         (đã ký)


Nguyễn Vinh Hiển

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn