kế hoạch học, thi, điểm thi ngoại ngữ

Công văn về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo Chương trình tiếng Anh trình độ A,B.C sang khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn