Kế hoạch học, thi, điểm thi

Kết quả thi lớp ứng dụng CNTT K48C tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn