CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Chương trình nâng chuẩn trình độ đại học cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp:

          - Sư phạm Ngữ văn

          - Sư phạm Toán tin

          - Sư phạm Vật lý

          - Sư phạm Hóa học

          - Sư phạm Sinh học

          - Sư phạm Lịch sử

          - Sư phạm Địa lý

          - Giáo dục Chính trị

          - Giáo dục Thể chất

          - Sư phạm Âm nhạc

          - Sư phạm Mỹ thuật

          - Giáo dục Đặc biệt

          - Sư phạm Kỹ thuật

          - Sư phạm Tiếng Anh

          - Quản lý Giáo dục

2. Chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Công nghệ Thiết bị trường học.

3. Chương trình đào tạo đại học ngoài sư phạm:

          - Công tác Xã hội

          - Việt Nam học

          - Công nghệ thông tin

          - Tiếng Anh

giới thiệu