Chương trình bồi dưỡng

Bồi dưỡng kiến thức chung


20-03-2018
Collapse BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUNG BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUNG
  Collapse Nhóm kiến thức về đổi mới chương trình, phương pháp dạy học Nhóm kiến thức về đổi mới chương trình, phương pháp dạy học
    Phát triển chương trình nhà trường - Số tiết: 30
    Dạy học theo chủ đề liên môn - Số tiết: 30
    Đổi mới PP hình thức tổ chức dạy học theo định hướng PT năng lực, phẩm chất HS - Số tiết: 30
    Kỹ năng thúc đẩy và vận dụng trong dạy học tích cực - Số tiết: 20
    PP dạy học tích cực và đánh giá học sinh giỏi theo cách tiếp cận năng lực - Số tiết: 45
    Các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực - Số tiết: 60
    Kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp cho GV các cấp học - Số tiết: 45
    Các lý thuyết dạy học hiện đại và nghệ thuật tương tác sư phạm - Số tiết: 45
    Một số định hướng đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 - Số tiết: 10
  Collapse Nhóm kiến thức về kiểm tra đánh giá Nhóm kiến thức về kiểm tra đánh giá
    Đánh giá kết quả tập của học sinh theo năng lực - Số tiết: 30
    Đổi mới đánh giá trong GD và các PP kỹ thuật thiết kế đề thi, kiểm tra đánh giá năng lực - Số tiết: 45
    Các PP phân tích, xử lý số liệu khảo sát bằng các phần mềm SPSS, UEST/CONQUEST - Số tiết: 45
    Đánh giá chất lượng và đảm bảo chất lượng trong các trường cao đẳng, đại học - Số tiết: 45
    Dạy học và kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực - Số tiết: 30
    Hướng dẫn xây dựng, sử dụng bộ ngôn ngữ công cụ thực hiện việc đánh giá, nhận xét theo định hướng phát triển năng lực người học - Số tiết: 30
  Collapse Nhóm kiến thức về nghiên cứu khoa học Nhóm kiến thức về nghiên cứu khoa học
    Nâng cao năng lực hướng dẫn NCKH kỹ thuật cho HS THPT - Số tiết: 30
    Kỹ năng lựa chọn, thu thập, xử lý, viết sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên PT - Số tiết: 45
    Kỹ năng xác định đề tài, xây dựng đề cương tiến hành một đề tài NCKH giáo dục - Số tiết: 45
    PP nghiên cứu khoa học giáo dục và kỹ thuật thiết kế các công cụ khảo sát đánh giá - Số tiết: 45
    Kỹ năng thiết kế nghiên cứu khoa học cho học sinh PT - Số tiết: 30
    Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Số tiết: 20
  Collapse Nhóm kiến thức về sử dụng phương tiện, thiết bị hiện đại trong dạy học Nhóm kiến thức về sử dụng phương tiện, thiết bị hiện đại trong dạy học
    Kỹ năng lắp đặt, quản lý, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị dùng chung trong trường PT - Số tiết: 30
    Kỹ năng thu thập, khai thác và xử lý thông tin phục vụ bài giảng theo phương pháp dạy học tích cực - Số tiết: 30
    Khai thác thiết bị tài nguyên số trong dạy học - Số tiết: 45
    Kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại - Số tiết: 30
  Collapse Nhóm kiến thức ứng dụng CNTT trong dạy học Nhóm kiến thức ứng dụng CNTT trong dạy học
    Công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường - Số tiết: 30
    Sử dụng web 2.0 trong dạy học ở trường phổ thông - Số tiết: 30
    Kỹ năng soạn thảo bài giảng điện tử - Số tiết: 45
    Kỹ năng bổ trợ cho việc soạn thảo bài giảng điện tử - Số tiết: 45
    BD CNTT cho giáo viên dạy các môn tự nhiên ở THCS - Số tiết: 30
    BD CNTT cho giáo viên dạy các môn tự nhiên ở THPT - Số tiết: 30
    BD CNTT cho cán bộ, công chức khối phòng ban ở các sở Giáo dục - Số tiết: 30
    Xây dựng và quản trị mạng trường học - Số tiết: 60
    Xây dựng và tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến (E-learning) - Số tiết: 60
    Ứng dụng modle xây dựng hệ thống trường học đào tạo trực tuyến - Số tiết: 60
    Bồi dưỡng kiến thức về quản trị kỹ thuật - Số tiết: 45
    Bồi dưỡng kiến thức về mạng và Internet - Số tiết: 30
    Kỹ năng thiết kế và sử dụng phần mềm dạy học theo môn học - Số tiết: 30
    Ứng dụng iSpring hỗ trợ xây dựng bài giảng điện tử đa phương tiện - Số tiết: 60
  Collapse Nhóm kiến thức về giáo dục hướng nghiệp, chuyên môn và nghiệp vụ Nhóm kiến thức về giáo dục hướng nghiệp, chuyên môn và nghiệp vụ
    Nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên phổ thông - Số tiết: 30
    Kỹ năng tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 và THPT - Số tiết: 45
    Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho giáo viên phổ thông - Số tiết: 30
    Phương ngữ và cách khắc phục lỗi phương ngữ trong trường phổ thông - Số tiết: 45
    Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học - Số tiết: 30
    Kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh các cấp học - Số tiết: 30
    Kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh các cấp - Số tiết: 45
    Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể của tổ chức đoàn, đội ở trường phổ thông - Số tiết: 45
    Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh - Số tiết: 30
    Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh - Số tiết: 30
    Kỹ năng tổ chức hoạt động của người phụ trách đoàn, đội ở trường phổ thông - Số tiết: 45
    Nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên phổ thông - Số tiết: 45
    Kỹ năng soạn thảo văn bản - Số tiết: 45
    Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh - Số tiết: 45
    Kỹ năng hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trong học tập - Số tiết: 45
    Kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông - Số tiết: 45
    Kỹ năng thu thập, đánh giá và quản lý hồ sơ dạy học - Số tiết: 45
  Collapse Nhóm kiến thức về giáo dục đạo đức, môi trường, sức khỏe cho học sinh Nhóm kiến thức về giáo dục đạo đức, môi trường, sức khỏe cho học sinh
    Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về mỹ học, giáo dục thẩm mỹ và giáo dục truyền thống - Số tiết: 60
    Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức giáo dục về đạo đức môi trường - Số tiết: 45
    Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về giáo dục sức khỏe - Số tiết: 45
    Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về giáo dục sức khỏe sinh sản - Số tiết: 45
    Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường - Số tiết: 45
    Kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa, khám phá thiên nhiên cho học sinh PT - Số tiết: 45
  Collapse Nhóm kiến thức về giáo dục kỹ năng mềm cho giáo viên và học sinh Nhóm kiến thức về giáo dục kỹ năng mềm cho giáo viên và học sinh
    Lập trình lại tư duy (cài đặt lại các hoạt động của não bộ) và phát triển tư duy sáng tạo - Số tiết: 45
    Kỹ năng hướng dẫn cho đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp - Số tiết: 45
    Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp - Số tiết: 45
    Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường dân tộc nội trú - Số tiết: 45
    Phương pháp giáo dục giá trị sống cho tuổi vị thành niên giúp gặt hái sự thành công học đường và thành công trong cuộc sống - Số tiết: 45
    Phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh - Số tiết: 30
    Kỹ năng phối hợp cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội trong giáo dục học sinh - Số tiết: 30
    Kỹ năng xác định các trở ngại và cách khắc phục các trở ngại trong học tập cho học sinh - Số tiết: 30
    Kỹ năng hướng dẫn tư vấn cho học sinh trong học tập - Số tiết: 30
    Kỹ năng tìm hiểu đặc điểm học sinh có nhu cầu đặc biệt (Học sinh khuyết tật, học sinh năng khiếu, học sinh có tư chất và học sinh dân tộc thiểu số) - Số tiết: 30
    Kỹ năng tìm hiểu, thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục cho học sinh các cấp - Số tiết: 45
    Kỹ năng thiết lập môi trường giáo dục và học tập cho học sinh các cấp - Số tiết: 45
    Kỹ năng nhận biết và khắc phục những rào cản trong học tập cho học sinh các cấp - Số tiết: 45
    Tư vấn tâm lý học đường: giao tiếp, ứng xử và mã số thành công - Số tiết: 45
    Kỹ năng chăm sóc, hỗ trợ tâm lý học sinh dân tộc thiểu số - Số tiết: 45
    Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu tâm - sinh lý trẻ mầm non - Số tiết: 45
    PP và kỹ năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường dân tộc nội trú - Số tiết: 45
    Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu tâm - sinh lý trẻ mầm non - Số tiết: 45
    Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu đặc điểm tâm - sinh lý học sinh tiểu học - Số tiết: 45
    Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu đặc điểm tâm - sinh lý học sinh trung học cơ sở - Số tiết: 45
    Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu đặc điểm tâm - sinh lý học sinh trung học phổ thông - Số tiết: 45
    Kỹ năng tìm hiểu đặc điểm của học sinh cá biệt - Số tiết: 45
    Nhóm kỹ năng tham vấn cơ bản trong tâm lý trường học - Số tiết: 90
    Tổng quan các mô hình và lý thuyết tham vấn học đường - Số tiết: 75
    Tổ chức hoạt động tham vấn trong tâm lý học trường học - Số tiết: 45
    Đánh giá, nhận diện những khó khăn trong tâm lý trong trường học - Số tiết: 45
  Collapse Nhóm kiến thức về bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhóm kiến thức về bồi dưỡng cán bộ quản lý
    Kỹ năng quản lý lãnh đạo nhà trường hiệu quả - Số tiết: 45
    Kỹ năng tổ chức nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm trong quản lý giáo dục - Số tiết: 45
    Bồi dưỡng về kiểm tra, thanh tra giáo dục - Số tiết: 45
    Phát triển chương trình và quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục - Số tiết: 45
    Kỹ năng quản lý chuyên môn trong nhà trường và các cơ sở giáo dục - Số tiết: 45
    Xây dựng văn hóa trường học và kỹ năng lãnh đạo quản lý nhà trường thành công - Số tiết: 45
    Phát triển năng lực quản lý cho tổ trưởng tổ chuyên môn ở trường phổ thông - Số tiết: 45

Người đăng:SuperUser Account
20-03-2018
Các bài viết cùng chuyên mục