kế hoạch học, thi, điểm thi hệ đào tạo tại trường

Thông báo tuyển sinh lớp chứng chỉ tin học IC3

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn

đào tạo tại trường