kế hoạch học, thi, điểm thi hệ đào tạo tại trường

Thông báo khai giảng lớp ôn tập và thi cấp chứng chỉ tin học quốc tế IC3 tại trường

             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    ======&======                                                                                         ======J=======

                  Số:  450 /ĐHSPHN

                                                                                                                                             Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

                                                                      Kính gửi:    BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHOA

  -      Căn cứ thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT).

-      Căn cứ việc công nhận bài thi tin học IC3 (The internet and Computing Core cetification) đáp ứng theo yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 31/8/2015.

-      Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa trường ĐHSP Hà Nội và Công ty IIG ngày 01/10/2015 về việc thực hiện tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ Tin học quốc tế IC3, MOS cho cán bộ và sinh viên của Nhà trường.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong trường (đặc biệt là sinh viên năm thứ 3,4) có cơ hội nâng cao kiến thức và xin việc sau khi ra trường (điều kiện để tuyển dụng công chức, viên chức).

Nhà trường phối hợp với công ty IIG tổ chức các khóa đào tạo, thi Tin học theo chuẩn quốc tế IC3.

IC3 là chứng chỉ quốc tế về khả năng sử dụng máy tính và Internet do tổ chức Certport (Hoa Kỳ) cấp, được công nhận trên toàn thế giới. Chứng chỉ IC3 gồm 3 bài thi: Máy tính căn bản; Các ứng dụng chủ chốt; Cuộc sống trực tuyến. Mỗi bài thi 50 phút.

Kinh phí ôn tập và thi như sau:

          + Ôn tập và thi: 3.000.000đ/1 người

  + Tiền lài liệu: 135.000đ/bộ (3 quyển)

(Trong đó kinh phí thi:  1.800.000đ/người - tính cả 3 bài thi)

Việc ôn thi sẽ do giáo viên khoa Công nghệ thông tin của trường thực hiện, thời gian bắt đầu từ 20/4/2016, mỗi lớp từ 30 – 35 người.

Thời gian thi dự kiến trong tháng 5,6 vào các ngày:

 12/5/2016;29/5/2016; 4/6/2016,

Kính đề nghị Ban chủ nhiệm khoa thông báo cho sinh viên biết. Những sinh viên có nhu cầu có thể nộp hồ sơ đăng ký học và thi thông qua cán bộ tổ chức của khoa, Văn phòng Đoàn TNCSHCM hoặc tại Văn phòng tuyển sinh, Trung tâm ĐT-BDTX (bên cạnh cổng số 1 của Nhà trường).

Lịch ôn thi và thi cụ thể được đăng tải tại website: dtbdtx.hnue.edu.vn

Thông tin chi tiết xin liên hệ: TT ĐT-BD Thường xuyên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04.66730055, 0949076363     Email: dangtrandung@hnue.edu.vn

Xin cảm ơn!

  KT HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo)

- Các khoa;              (đã ký)

- Đoàn TN;

- TTĐT-BDTX, VT.                GS.TS ĐỖ VIỆT HÙNG

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn

đào tạo tại trường