kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng chuyên đề (cấp chứng nhận)

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tại Sở giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thùy Dương - Điện thoại: 0912358854 - Email: duongnt@hnue.edu.vn

bd chuyên đề