kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng chuyên đề (cấp chứng nhận)

Kế hoạch đào tạo lớp bồi dưỡng giáo viên tại tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thùy Dương - Điện thoại: 0912358854 - Email: duongnt@hnue.edu.vn

bd chuyên đề