kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng chuyên đề (cấp chứng nhận)

Kế hoạch đào tạo lớp QLGD K2 Nam Định

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Hoàng Long - Điện thoại: 0913099186 - Email: nhlong@hnue.edu.vn

bd chuyên đề