kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng chuyên đề (cấp chứng nhận)

Kế hoạch đào tạo lớp chứng chỉ QLGD K2 Yên Bái

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Hồng Ngọc - Điện thoại: 0912497318 - Email: ngocnth@hnue.edu.vn

bd chuyên đề