kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng chuyên đề (cấp chứng nhận)

Kế hoạch đào tạo lớp QLGD Hải Dương

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Phùng Tiến Đạo - Điện thoại: 0977628258 - Email: daopt@hnue.edu.vn

bd chuyên đề