kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Kế hoạch đào tạo lớp BDGV THPT hạng II khóa 2 (Tại TT GDTX tỉnh Điện Biên)


Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Hồng Ngọc - Điện thoại: 0912497318 - Email: ngocnth@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ