kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Kế hoạch thi lớp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD tại Phú Thọ

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Phan Tuấn Hải - Điện thoại: 0983061379 - Email: haipt@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ