kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Kế hoạch thi lớp Nghiệp vụ Sư phạm K2 tại trường CĐSP Hà Giang

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Hoàng Long - Điện thoại: 0913099186 - Email: nhlong@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ