kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Kế hoạch thi kết thúc lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ QLGD trường MN tại TT GDTX Hải Dương

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Phùng Tiến Đạo - Điện thoại: 0977628258 - Email: daopt@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ