kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Kế hoạch đào tạo lớp QLGD Hà Tĩnh

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Lê Thị Ngọc Tú - Điện thoại: 0943100608 - Email: tultn@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ