kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Kế hoạch đào tạo lớp QLHCNN và QLGDĐT tại TC Công nghệ HN

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Hoàng Long - Điện thoại: 0913099186 - Email: nhlong@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ