kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Kế hoạch đào tạo lớp chứng chỉ NVSP K1 tại ĐH Hạ Long

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thùy Dương - Điện thoại: 0912358854 - Email: duongnt@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ